Voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1 (Algemeen)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Funkado, handelsnaam van M. Eiten v.o.f., gevestigd aan de Kruirad 43, Blijham, insgeschreven bij de Kamer van koophandel Groningen onder nummer 01152191. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Funkado middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Funkado zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Funkado worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Funkado ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Funkado en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Bij gebruik van de term schriftelijk wordt uitsluitend bedoeld, correspondentie welke zal plaatsvinden via reguliere post danwel via een door een deurwaarder uitgereikte betekening.

1.6 Funkado heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Funkado websites te wijzigen.

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)

2.1 Alle aanbiedingen van Funkado zijn vrijblijvend en Funkado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Funkado. Funkado is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Funkado dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Funkado gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Funkado.

2.4 Alle verstrekte opdrachten zijn zonder voorbehoud.

2.5 De administratie van Funkado geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Funkado verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Funkado verrichte leveringen. Funkado erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

en omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;
– de prijs van het product;
– het ordernummer van de overeenkomst;
– het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Funkado, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3 (Levering en levertijden)

3.1 De door Funkado opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De levertijd bedraagt maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien een overeengekomen levertijd binnen 30 dagen niet haalbaar is zal Funkado jou hiervan van op de hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.

3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

3.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.

Artikel 4 (Prijzen en betaling)

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten.

4.2 Betaling geschiedt via automatische incasso van bank- of girorekening met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt, door betaling middels iDeal, door een vooruitbetaling door de klant op een door Funkado aan te wijzen bankrekeningnummer of door middels van levering onder rembours waarbij de kosten van de rembourszending voor rekening van de klant zullen komen.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Funkado gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het

Essay will be suitably researched and will be given to the student ahead in order that they can determine whether there are any revisions required. So even when you believe the help me do my essay Writing. Concerning the earlier stated debate that students who did not write the essay themselves will probably possess a vague idea about what’s being discussed in class, additionally it is quite far-fetched

systeem van Funkado te weigeren.

4.4 Indien Funkado niet de mogelijkheid wordt geboden om op haar eerste verzoek het verschuldigd bedrag te incasseren is Funkado gerechtigd het te incasseren bedrag te verhogen met € 2,80 administratiekosten en wederom ter incasso aan te bieden aan Interpay, de overkoepelende orgaan van de banken in Nederland.

4.5 Indien Funkado niet de mogelijkheid wordt geboden om een met de klant overeengekomen machtiging tot eenmalige incasso daadwerkelijk te incasseren is Funkado gerechtigd de incasso en administratiekosten welke begroot zijn op € 35,00 door te berekenen aan de klant. Funkado verplicht zich dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de klant waarbij de klant een termijn van acht dagen gegeven wordt om alsnog, zonder enige verhoging van kosten, aan haar betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 5 (Annulering en retournering)

5.1 De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Funkado met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de klant de hierdoor voor Funkado ontstane schade vergoedt.

5.2 De klant heeft het recht een artikel binnen 8 werkdagen na aflevering aan Funkado te retourneren. Voor artikelen die door de klant zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld een zelf samengesteld t-shirt) en/of artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn kunnen niet geretourneerd worden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Terugbetaling van reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen plaats te vinden.

Artikel 6 (Overmacht)

6.1 Funkado is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaal aanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 (Eigendom van producten)

7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Funkado, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Funkado zijn voldaan.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Funkado geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Funkado garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Funkado geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9 (Reclames en aansprakelijkheid)

9.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Funkado daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Funkado de keuze de desbetreffende producten te vervangen door nieuwe producten danwel reparatie van producten. De kosten, verbonden aan het retourzenden, zijn voor rekening van de klant.

9.3 Indien een product niet juist is, zal Funkado het produkt vervangen. Het geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren.

Artikel 10 (Bestellingen en communicatie)

10.1 Funkado is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Funkado, dan wel tussen Funkado en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Funkado.

Artikel 11 (Persoonsgegevens en privacy)

11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

11.2 Funkado zal de bij haar bekend zijnde gegevens nimmer in het openbaar brengen, danwel te verstrekken aan derden tenzij hiertoe een gerechtelijk bevel zal worden overlegd.

11.3 Bancaire gegevens zullen door Funkado in geen enkel bestand worden opgeslagen.

Artikel 12 (Diversen)

12.1 Indien de klant aan Funkado schriftelijk opgave doet van een adres, is Funkado gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Funkado een nieuw adres heeft doorgegeven.

12.2 Indien door Funkado gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Funkado deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Funkado is bevoegd bij de uitvoering

As a student, attempting to ensure that you pass your courses so you might get a future that is better, it is fine since that’s why we are here, to need a aid for Essaywriter24. If you realize that you’re in need of a writer, here is where to be! You still must find a superb or good quality for this particular undertaking. Therefore, you could save much money. You may rest assured your assignment is going to be taken care of by means of a professional author and custom writing a specialist in one. Any task must be achieved and we’re the individuals who are outstandingly experienced in doing that type of stuff. It’s only normal since you can not ever be sure whether you’re employing the appropriate service or not to worry about hiring an essay writer. Evidently, the ideal way will be to order an essay online.

van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 13 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)

13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Funkado is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.3 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan M. Eiten v.o.f.